Isnin, 28 November 2011

Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat

Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat


Pembelajaran sepanjang hayat
Konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning bukanlah merupakan satu konsep yang baru dalam sistem pendidikan negara. “Belajar sepanjang hayat”, membawa makna: Kita harus sentiasa belajar sepanjang hidup kita dan yang paling penting sekali ialah pembelajaran mestilah melahirkan tindakan pro-kehidupan.Pembelajaran sepanjang hayat dari segi konsepnya merangkumi pengertian yang begitu luas. Konsep ini merujuk kepada proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah, pusat latihan vokasional, atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di sekolah.

Pengalaman yang bersifat pengetahuan seperti ini tidak akan dapat dipelajari secara bentuk yang biasa, tidak juga secara formal dan latihan. Ia memerlukan pusingan yang berterusan mencipta, dissemination dan memahami erti perkongsian ilmu. Berdasarkan kepada pandangan di atas, pembelajaran sepanjang hayat dapat disimpulkan kepada proses seperti berikut:
-Proses pembelajaran seseorang secara berterusan sama ada bagi tujuan meningkat kemahiran atau membangunkan kerjaya dalam sesuatu bidang pekerjaan pada masa sekarang, mahupun pada masa akan datang; dan
-Proses pembelajaran seseorang bagi meningkatkan ilmu pengetahuan tidak akan berakhir apabila seseorang itu meninggalkan alam persekolahan, ia adalah proses sepanjang hayat.

Menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat.
a.Sebagai seorang pendidik, kita haruslah dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang dinamik. Oleh itu, setiap guru harus menerima dan menambahkan ilmunya melalui pembelajaran sepanjang hayat untuk disebarkan kepada para pelajar.

b.Guru harus memahami dan menghayati tugasnya sebagai guru yang menghendaki agar kita bertanggungjawab terhadap tugas-tugas lain selain daripada mengajar. Oleh itu, guru haruslah sentiasa belajar memahami tugas-tugasnya.

c.Guru juga perlu mengamalkan prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat agar sentiasa mempertingkatkan mutu kehidupan dan dapat membentuk individu yang berfikiran rasional, inovatif, kreatif dan mempunyai daya tahan fizikal dan mental.

d.Selain menjadi sumber maklumat kepada para pelajar, guru juga menjadi bahan rujukan rakan setugas dan ibu bapa. Oleh itu, mengamalkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat akan menjadikan ilmu seseorang guru itu sentiasa dinamik.

e.Guru perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat agar dapat memahami budaya ilmu yang akan diterapkan kepada para pelajar.

Pendapat Tokoh Dalam Bidang Perguruan

Pendapat Tokoh

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah merangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) KPM 2006-2010 yang menjadi garis panduan pembangunan pendidikan negara secara menyeluruh sepanjang tempoh 5 tahun ke dalam RMK-9. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 menekankan enam teras strategik serta satu pelan tindakan pendidikan yang komprehensif dan bersepadu. Salah satu daripada teras tersebut ialah Memartabatkan Profesion Keguruan (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, 2006: 3).

Usaha memartabatkan profesion keguruan adalah bagi memastikan profesion ini
dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan
dalam pembinaan generasi masa depan. KPM menaik taraf maktab perguruan kepada
institut pendidikan guru untuk meningkatkan kelayakan guru peringkat ijazah. KPM
juga akan menambah baik sistem pemilihan calon guru, perjawatan, penempatan dan
kebajikan guru.

Dalam RMK-9, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM23.198 bilion di
bawah peruntukan pembangunan kepada KPM untuk memastikan segala perancangan
pembangunan pendidikan yang dirangka dapat dilaksanakan dengan lancar dan
berkesan. Peruntukan ini adalah untuk membiayai 17,179 projek dan pelaksanaan PIPP
juga akan disokong oleh peruntukan belanja mengurus yang diperuntukkan setiap tahun
(Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, 2006: 32). Perguruan ialah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia itu mengerti tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap diri sendiri, masyarakat, alam yang mereka diami serta terhadap keesaan Yang Maha Pencipta. Menurut perspektif Islam, kedudukan guru adalah setaraf dan semulia dengan pemimpin negara dan tugas mendidik ahli masyarakat merupakan satu ibadah yang dituntut. Manusia yang hina dan muflis terdiri daripada mereka yang tidak berilmu; termasuklah mereka yang berilmu tetapi kedekut dengan ilmu mereka. Islam menggalakkan manusia menuntut ilmu agar mereka mengenali dan mengerti yang hak atau benar daripada yang batil atau yang menyesatkan dan agar manusia itu memperoleh kesejahteraan hidup. Begitulah tingginya kedudukan manusia yang berilmu dan yang memberi ilmu kepada orang lain (iaitu guru) menurut pandangan Islam (Sufean Hussin 2004: 476).

Profesion perguruan adalah satu bidang yang memberikan perkhidmatan yang unik, tetap dan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini adalah kerana individu dalam profesion perguruan itu sahaja yang boleh memberi perkhidmatan dalam bidangnya (Syarifah Alawiyah Alsagoff, 1987: 20). Menurut Esah Sulaiman (2003: 3), bidang perguruan atau pendidikan merupakan suatu profesion yang besar tanggungjawab serta cabarannya. Setiap insan yang menceburkan dirinya dalam profesion perguruan bertanggungjawab menjaga nama baik profesion tersebut dengan mengamalkan profesionalisme perguruan semasa menjalankan tugasnya. Menurut perspektif Islam, kedudukan guru adalah setaraf dan sama dengan pemimpin negara dan tugas mendidik ahli masyarakat merupakan satu ibadah yang dituntut.

Falsafah pendidikan kebangsaan (FPK)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Hal ini bermakna, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca, memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Intipati utama dalam FTK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektualSosial yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERIS. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut, yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya.

Berikut adalah teks lengkap Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Strategi Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara.

Strategi Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara.

1.Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa penghantar yang utama.
2. Mengadakan kurikulum yang sama dan berorentasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.
3. Mewujudkan system peperiksaan yang sama bagi semua.
4. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan.
5. Meningktkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh,seimbang dan bersepadu.
6. Mengadakan peluang pendidikan asas selama Sembilan tahun.
7. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan member perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman.
8. Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M. Matlamatnya untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh.
9. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyususnan semula kurikulum Sekolah Vokasinal pada tahun 1978.
10. Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan di peringkat Universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan.
11. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian,moral dan disiplin.
12. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebgai mata pelajaran yang wajib di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempurna bagi pembelajaran bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.
13. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulm yang memupuk disiplin seperti Kadet Tentera,Kadet Polis,Pengakap, Puteri Islam dan sebgainya.